Zasady publikowania w czasopiśmie „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”:

1. Rocznik „Idea” przyjmuje do druku teksty w języku polskim, angielskim i rosyjskim, nigdzie dotąd nie publikowane i nie złożone w innej redakcji w czasie, gdy podlegają recenzowaniu dla „Idei”.

2. Nadesłane teksty podlegają ocenie recenzentów. Redakcja nie ma obowiązku udostępniania recenzji Autorom.

3. Wersją pierwotną wszystkich zamieszczonych w roczniku artykułów jest wersja papierowa.

4. Ostateczny termin składania materiałów – 15 maja.

5. Wymogi formalne:

 1. Objętość tekstów nie powinna przekraczać 21 stronic maszynopisu w formacie A4.
 2. Tekst powinien być napisany w formacie Word (doc), czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia: 1,5 wiersza, marginesy zewnętrzne, wewnętrzne, górne i dolne: 2,5 cm.
 3. Zamieszczone w pracy ilustracje, fotografie prosimy dostarczyć dodatkowo w oddzielnym pliku (zapisanym w formacie *.tiff w rozdzielczości 300 dpi).
 4. Prosimy nie dzielić wyrazów i nie przenosić samotnych liter.
 5. W lewym górnym rogu nazwisko autora dużymi literami (wielkość czcionki – 10 pkt., pogrubiona).
 6. Tytuł artykułu dużymi literami, wyrównany do środka (wielkość czcionki –  12 pkt., pogrubiona); śródtytuły wyrównane do środka (wielkość czcionki – 12 pkt., pogrubiona, z arabską numeracją).
 7. Odniesienia do literatury należy zamieszczać w przypisach u dołu strony artykułu. Zapis w przypisie książki powinien zawierać inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł książki kursywą, ewentualnie inicjał imienia i nazwisko tłumacza poprzedzone skrótem „przeł.”, miejsce i rok wydania, strony. Zapis w przypisie czasopisma powinien zawierać inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, nazwę czasopisma, numer, rok, strony. Zapis w przypisie tekstu z pracy zbiorowej powinien zawierać inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł tekstu kursywą, wskazanie „w:” lub odpowiednik obcojęzyczny, inicjał imienia i nazwisko redaktora opatrzone dopiskiem „(red.)” lub odpowiednikiem obcojęzycznym, tytuł pracy kursywą, ewentualnie nazwisko tłumacza poprzedzone skrótem „przeł.”, strony.
 8. Kolejne cytowanie tej samej pozycji należy sygnalizować odpowiednio skrótami „dz. cyt.” lub „art. cyt.” umieszczanymi po inicjale imienia i nazwisku autora, jeśli wyżej cytowano tylko jedną pozycję tego autora, albo po inicjale imienia, nazwisku i tytule, jeśli cytowano różne prace tegoż autora.
 9. Odwołanie do pozycji cytowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym należy sygnalizować słowem „Tamże”.
 10. Jeśli odwołania do różnych prac tego samego autora (autorki) następują bezpośrednio po sobie, wówczas inicjał imienia i nazwisko należy zastąpić słowem „Tenże” („Ta sama”).
 11. Teksty powinny zawierać streszczenie w języku angielskim (dotyczy to także tekstów w języku angielskim). Streszczenie nie może przekraczać ¾ stronicy, należy przetłumaczyć również tytuł. Do streszczenia powinno być dołączone imię i nazwisko autora opatrzone tytułem lub stopniem naukowym, wskazanie afiliacji oraz adres do korespondencji (instytucjonalny, domowy lub mailowy); niniejszy warunek obowiązywać będzie od roku 2011.
 12. Teksty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres mailowy Redakcji.

6. Teksty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą przyjmowane do druku.

Wzór cytowania książki w przypisie:

A. R. Hall, Rewolucja naukowa 1500-1800, przeł. T. Zembrzuski, Warszawa 1966, s. 246-247.

Wzór cytowania artykułu z czasopisma w przypisie:

A. Grzegorczyk, Droga przez pustynię. Ponad Wschodem i Zachodem, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, 11, 1999, s. 103.

Wzór cytowania artykułu z pracy zbiorowej w przypisie:

J. Migasiński,  Fenomenologia francuska jako problem. Topografia „herezji”, w: J. Migasiński, I. Lorenc (red.), Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, Warszawa 2006, s. 13.