Teksty są recenzowane przez współpracujących z „Ideą” recenzentów. Procedura jest tajna dla obu stron: autor nie zna nazwiska recenzenta, recenzent nie zna nazwiska autora tekstu. W przypadku recenzji negatywnej redakcja występuje o recenzję dodatkową u innego recenzenta. Jeśli recenzja nie jest jednoznacznie negatywna, przekazujemy sugestie recenzenta autorowi do ewentualnego zastosowania.

Redakcja napiętnuje zjawisko określane jako ghostwriting: nieujawnianie udziału drugiej osoby w powstaniu publikacji. Takie postępowanie uznane jest za oszustwo intelektualne i naukowe dyskredytujące moralnie osoby w taki proceder zamieszane. Dotyczy to zarówno przywłaszczania cudzych pomysłów, jak i nieujawnionej pomocy osób drugich w konstruowaniu i pisaniu tekstów. Równie naganne jest zdaniem redakcji dopisywanie jako współautora osoby, która miała niewielki udział w przygotowaniu publikacji. Zarazem stosujemy zasadę domniemania niewinności, to znaczy uznajemy, że nadesłany tekst jest tekstem autora publikacji, zgodnie z deklaracją składaną przez autorów w ramach umowy wydawniczej. W przypadku prac wieloautorskich prosimy o określenie wkładu pracy poszczególnych osób. Autorzy powinni także ujawniać źródła finansowania swoich badań, o ile takie finansowanie miało miejsce.

Wersją pierwotną wszystkich zamieszczonych w roczniku artykułów jest wersja papierowa.