DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI CYFROWEJ

Czasopismo Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej idea.uwb.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa oraz BiP są częściowo zgodne z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronach znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.


Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data utowrzenia strony: 20.06.2017 r.

Data deklaracji cyfrowej: 18.03.2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej idea.uwb.edu.pl jest Karol Więch. Preferowaną formą kontaktu jest kontakt online na adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Na adres poczty elektronicznej można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa.


  •